Likvidace škodní události - poškozené zboží

Pokud při přepravě došlo k poškození, částečné nebo úplné ztrátě zásilky a tedy ke vzniku škody, je nutné neprodleně o této události dopravce informovat a podniknout níže uvedené kroky:

  • Písemně informovat zástupce (dispečera) dopravce.
  • Na vykládce učinit fotodokumentaci (nejlépe na voze vč. SPZ).
  • Zajistit zápis o škodní události (volnou formou) podepsaný řidičem.
  • Učinit výhradu – zápis do listu CMR (v případě mezinárodní přepravy).
  • Poškozené zboží dále nezpracovávat, neopravovat, neprodávat apod., bude posouzeno likvidátorem odpovědnostní pojišťovny dopravce.

Pro jakoukoliv škodní událost je společnost TTV spedice pojištěna a ihned po obdržení reklamace, zápisu a fotodokumentace, nahlašuje pojistnou událost své odpovědnostní pojišťovně a snaží se vzniklou situaci řešit rychle a ke spokojenosti zákazníka.

Škoda představuje:

  • V případě poškození zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má odesílatel nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen zásilky před poškozením a po vzniku škody. Cena poškozené zásilky je částka stanovená odborným posudkem, případně čistý výtěžek z prodeje poškozené zásilky, pokud odesílatel s prodejem souhlasí.

  • V případě zničení nebo ztráty zásilky skutečnou hodnotu zásilky (uvedenou bez zisku vlastníka zásilky) v době převzetí zásilky k přepravě, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část.

  • V případě opožděného dodání, které nastane tehdy, nebyla-li zásilka vydána ve sjednané lhůtě, a pokud nebyla lhůta sjednána, přesahuje-li skutečná doba přepravy s přihlédnutím k okolnostem a při dílčích nakládkách zejména s přihlédnutím k času potřebnému pro sestavení vozové zásilky dobu, kterou je možno očekávat od pečlivého dopravce.