ADR výbava

Bezpečnost přepravy zboží je v dnešní době velmi diskutované téma, týkající se zejména přepravy nebezpečného zboží, o čemž svědčí i podpora ze strany Evropské unie.

V této souvislosti je dopravce povinen dodržovat řadu přísných podmínek, stanovených dohodou ADR, jejímž hlavním cílem je omezit na co nejnižší mez rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí, příjmem, manipulací, uložením, a to cestou sjednocení podmínek pro zařazení nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavků na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavků na vozidla a jejich vybavení, požadavků na příslušné průvodní doklady, požadavků na řidiče a osoby provádějící manipulaci nebo se na přepravě podílející, jejich školení a požadavků na bezpečnostní poradce.

Povinná výbava

V naší flotile má 30 vozidel předepsanou povinnou výbavu dle dohody ADR, která se skládá:

klin

Zakládací klín

Pro každé vozidlo alespoň jeden zakládací klín, jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru jeho kol.

vystrazna svetla

Svítilny

Dva stojací výstražné prostředky (např. reflexní kužely, trojúhelníky nebo blikající oranžové svítilny, které jsou nezávislé na elekt. systému vozidla).

vystrazna vesta

Výstražná vesta

Fluoreskující výstražná vesta nebo oděv (např. jak je uvedeno v evropské normě EN 471) pro každého člena osádky vozidla.

svitilna

Ruční svítilna

Jedna ruční svítilna pro každého člena osádky v nejiskřivém provedení.

bryle

Oční roztok a brýle

Kapalina na výplach očí a ochranné brýle.

rukavice

Ochranné rukavice

Jeden pár ochranných rukavic.

protichemicka plastenka

Pracovní oblek

Jeden pracovní protichemický oblek.

hasici pristroj

Hasící přístroj

Hasící přístroje (podle povolené největší hmotnosti 4 až 12 kg)

sorpcni prostredky a ucpavky

Chemie

Při přepravě nebezpečných věcí
označených značkou č. 3, 4.1., 4.3, 8 a 9:
lopata, kryt kanalizace, sběrná nádoba, sorpční prostředky a kanalizační ucpávky.

 

Nebezpečné látky

V současné době máme 40 řidičů, kteří mají školení ADR a jsou tak oprávněni vozit nebezpečné náklady v těchto třídách nebezpečných věcí:

Třída 2 Plyny

plyny

Třída 3 Hořlavé kapaliny

hořlavé kapaliny

Třída 4

4.1 Hořlavé tuhé látky, 4.2 Samozápalné látky, 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

látky

Třída 5

5.1 Látky podporující hoření, 5.2 Organické peroxidy

peroxidy

Třída 6

6.1 Toxické látky

infekční látky

Třída 8 Žíravé látky

žíravé