Pojištění dopravce

Odpovědnost dopravce za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravou je možné účinně eliminovat pojištěním odpovědnosti dopravce.

1. Mezinárodní doprava

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu na přepravovaném nákladu při mezinárodní silniční přepravě prováděné na základě přepravní smlouvy, nastala-li odpovědnost za škodu v důsledku nahodilé události, ke které došlo v době trvání pojištění při mezinárodní silniční dopravě. Odpovědnost se v tomto případě řídí Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě, tedy Úmluvou CMR.

Odpovědnost dopravce není absolutní. V případě tzv. vyšší moci dopravce za škodu neodpovídá. U mezinárodní přepravy dle Úmluvy CMR navíc dopravce odpovídá pouze do limitu 8,33 SDR na 1 kilogram hrubé váhy nákladu.

Vzorec:
8,33 x hmotnost zásilky v kg x SDR

Kde:
• 8,33 je koeficient dle Úmluvy CMR
• Hmotností je myšlena hrubá hmotnost zásilky
• SDR je kurz mezinárodního měnového fondu viz kurzovní lístek ČNB

Zboží je dle Úmluvy CMR pojištěno na 400 000 EUR pro každý pojistný případ. Certifikát CMR naleznete ZDE.

2. Vnitrostátní přeprava

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce za škodu vzniklou jinému na přepravovaném nákladu vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé události, ke které došlo v době trvání pojištění při vnitrostátní silniční dopravě. Odpovědnost se řídí Obchodním zákoníkem.